KVK Recruitment 2019 – Latest Krishi Vigyan Kendra Vacancies

Share this Job

Zone wise 665 KVKs in India:

Zone I – 74 KVKs
Delhi Haryana HP J&K Punjab
01 18 12 20 22
Zone II – 88 KVKs
A&N Islands Bihar Jharkhand WB
03 39 24 22
Zone III – 83 KVKs
Assam Arunachal Pradesh Manipur Meghalaya
25 14 09 05
Mizoram Nagaland Sikkim Tripura
08 10 04 05
Zone IV – 82 KVKs
Uttar Pradesh Uttarakhand
69 13
Zone V – 83 KVKs
Andhra Pradesh Telangana Maharashtra
23 14 45
Zone VI – 72 KVKs
Rajasthan Gujarat
42 32
Zone VII – 101 KVKs
Chhattisgarh Madhya Pradesh Odisha
21 47 33
Zone VIII – 82 KVKs
Karnataka Tamil Nadu Kerala
32 30 14
Goa Pondicherry Lakshadweep
02 03 01

Latest 2019 KVK Jobs Openings

[table id=3 /]

 

4 thoughts on “KVK Recruitment 2019 – Latest Krishi Vigyan Kendra Vacancies”

Leave a Comment

two + 7 =